Nyheder

Generalforsamling 2024

16.02.2024

 Foreningen for brune bier i Danmark afholder ordinær generalforsamling den 16. marts 2024 kl. 13:00 på Gram Slot, Slotsvej 54, 6510 Gram.

Dagsorden iht. vedtægter:

     1. Valg af dirigent.

     2. Bestyrelsens beretning.

     3. Regnskab.

     4. Valg af bestyrelse og revisor.

     5. Fastsættelse af kontingent.

     6. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen får vi en rundvisning omkring slottet med de mange aktiviteter, bkandt andet et stort økologisk landbrug.

Referat af ordinær generalforsamling i Foreningen for brune bier i Danmark, lørdag den 25. marts 2023 kl. 13:00 på Vestfynsk Hjemstavnsgård

24.07.2023

 På dagsorden var:

     1. Valg af dirigent.

     2. Bestyrelsens beretning.

     3. Regnskab.

     4. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant.

     5. Indkomne forslag.

     6. Fastsættelse af kontingent.

     7. Eventuelt.

 

Ad. 1. Valg af dirigent

Formanden Torben Nielsen bød velkommen, og Marcus Kruse blev valgt som dirigent.

Marcus Kruse konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Ad. 2. Bestyrelsens beretning

Formanden Torben Nielsen fremlagde beretningen.

Medlemmer

Der var indledningsvis en snak om antallet af medlemmer i foreningen. Der har været en nedgang på 9 personer. Torben kunne dog fortælle, at han har skaffet foreningsmedlemsskaber, når han har ude at holde foredrag, og det vil han fortsætte med.

Hjelm

På generalforsamlingen for et år siden kunne jeg fortælle at der ikke var fundet varroamider i de 3x3 prøver der var sendte til undersøgelse hos Per Kryger i Flakkebjerg. Desværre gjorde problemer med båden til Hjelm det ikke muligt at besøge øen fra begyndelsen af juli 2021 til Påsken 2022. Da vi igen kunne se til bierne, var alle desværre døde. Metoden ser lovende ud, men mere tilsyn i opstartsfasen skal nok forventes, hvis metoden skal prøves andre steder. Konklusionen af forsøget på Hjelm må være: Operationen lykkedes, men patienten døde.

Anholt

På Anholt er det til gengæld sket ting og sager. Anholts nye præst sat gang i planerne om at skaffe varroafrie bier til øen. Denne gang var planen at få varroafrie bier fra Sverige, som alternativt brune læsøbier. Der er et stort potentiale i biavl på Anholt. Men også én række praktiske forhold der skal tages højde for. Vores forening fulgte med på sidelinjen, med råd og ideer. Vi havde i fællesskab planlagt et møde på Anholt hvor jeg skulle komme til Anholt og tale den brune bis sag. Men hen på efteråret 2022 opsagde Kristian Ditlev Jensen sit præsteembede og forlød Anholt. Det planlagte møde blev udskudt februar i år, hvor jeg var på Anholt og talte med nye og gamle biavle. Indtil videre har vi sammen med Læsø biavlerforening søgt om midlertidig dispensation fra bekendtgørelse 1560 Bekendtgørelse om flytning af honningbier. Planen er at starte på lignende måde som på Hjelm med et lille antal rystesværme fra Læsø, som efter opformering til et større antal familier det første år, tilføres nye Læsødronninger så bestanden på sigt bredt repræsentere populationen på Læsø. Per Kryger har i store træk nikket ja til denne plan.

Læsø

Som i vil bemærke er vores gode Læsømand Klaus Richter Hansen ikke med i dag. Klaus har i længere tid døjet med sygdom som tapper ham for energi. I en mail skriver Klaus blandt andet:
Som lovet får du her et lille skriv om hvad jeg og Læsø kan byde på i den kommende tid. Jeg gør mit bedste for at holde lidt fat i en del af biavlen og bryggeriet. Men jeg er nødt til også at prioritere især mig selv og lidt fritid med kone og børn. Jeg er ikke helt sikker på hvordan fremtiden i Læsø Biavlerforening bliver. Om jeg fortsætter som formand eller hvad. Den brune Læsøbi er kommet til at betyde en del for mig, og jeg håber meget at bevaringsarbejdet kan fortsætte. Jeg er dog klar over, at det ikke må koste mig helbredet. Jeg prøver igen i år at lave lidt dronninger, men kan desværre ikke garantere leverancer til fastlandet. Det er ikke min opfattelse, at andre pt. er interesseret i dronningeavl. Men det kan selvfølgelig være at interessen bliver nødt til at være der hvis jeg trapper ned.

Diskussion: På baggrund af udmeldingen fra Klaus Richter Hansen var der drøftelser af muligheden for at støtte dronningenavlen ved at omlarve på Læsø til parring på Endelave.

Gentest

Resultatet af de gentest som blev lavet i 2021 af samtlige brune bifamilier i Danmark foreligger nu. Resultatet viser stor renhed i populationen, så kun ganske få bi familier tages ud avlsarbejdet. Den nuværende gentest kan imidlertid ikke bruges til at afsløre genetisk drift og er således ikke umiddelbar anvendelig i et optimalt avlsarbejde. Håbet er at fremtidige test også kan bruges til at optimere avlsarbejdet.

Diskussion: Forslag fra Troels om at skabe dokumentation for brune biers resistens over for Varroa blev drøftet. Bl.a. har brune bier en længere yngelfri periode om vinteren, og hvad det betyder i forhold til Varroa.

Der var ønske fra Marcus om, at der udarbejdes en oversigt over genetisk slægtskab for brune bier.

Dronninger 2023

Adgangen til brune dronninger må også i 2023 forventes at være lille, som det fremgår af ovennævnte. Dog overvejer Troels og Hans Jørgen at producere et antal ø-parrede Endelavedronninger samt et antal småfamilier.

Foreningstilskud fra Landbrugsstyrelsen

Vi har i år søgt om 5.000 i foreningstilskud til dækning af transportudgifter i forbindelse med tre foredrag om brune bier rundt i landet og fremstilling af en lågetikette for honning fra brune bier. Kun et enkelt foredrag nåede vi inde tilskuddet skulle afrapporteres. De to øvrige blev flyttet til 2023 hvor vi håber på dækning fra en ny ansøgning om foreningstilskud. Med de foreninger vi har besøgt, har aftalen om afregning været at foreningen tegner et medlemskab af BBD. Er der interesse for det vil jeg gerne vise den PP-præsentation der ledsager de foredrag jeg har holdt og diskutere budskab, indholdet og mål.

Overordnede indsatsområder kunne være
1. Læsø: Friparring.
2. Anholt: Varroafri.
3. Brune bier i Nationalparkerne.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Ad. 3. Regnskab

Det reviderede regnskab for regnskabsåret 2022 blev fremlagt af Eigil Pedersen. Det viste et overskud på kr. 5.143,70 og en beholdning på kr. 14.550,80. Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4. Valg af bestyrelse og revisor

     a. Torben Nielsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     b. Eigil Pedersen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     c. Hans-Jørgen Jensen-Wettlaufer blev genvalgt som revisor for 1 år.

     d. Marcus Kruse blev valg som suppleant for 1 år.

     e. Inge Lise Balken blev valg som suppleant for 1 år.

 

Ad. 5. Indkomne forslag

Forslag fra Marcus Kruse om tilføjelse i vedtægterne om indsendelse af forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen.

Forslag fra Torben Nielsen om udvidelse af fristen for afholdelse af generalforsamlingen til udgangen af april. Efter diskussion blev det ændret til udgangen af maj.

Der blev diskuteret om Danmarks Biavlerforening har nogle regler om, hvad vedtægter i lokalforeningerne som minimum skal indeholde.

Man enedes om, at bestyrelsen udarbejder forslag til vedtægtsændringerne ud fra det her foreslåede til fremlæggelse på førstkommende generalforsamling.

 

Ad. 6. Fastsættelse af kontingent

Kontingent forbliver uændret i 2024.

 

Ad. 7. Eventuelt

Det blev foreslået, at næste generalforsamling holdes på Gram Kro med efterfølgende besøg i Lego Naturpark.

Troels Demant gjorde opmærksom på, at vi fremover skal undgå at holde generalforsamling samme dag, som Dronningeavlerforeningen holder deres.

 

Torben Nielsen rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

 
 

Dirigent                                                    Referent, p.b.v.

Marcus Kruse                                          Eigil Pedersen

SICAMM konference 2023

08.04.2023

 Societas Internationalis pro Conservatione Apis melliferae melliferae (SICAMM) afholder konference den 24.–27. august 2023 i Saint-Martin de Belleville, Savoy, Frankrig. Konferencen forløber over tre dage, torsdag–lørdag, og som bonus er der mulighed for en længere udflugt søndag. Pris for konference er EUR 250,- inkl. kost (dog ikke logi), og pris for søndagsudflugt er EUR 30,-. Et detaljeret program vil blive offentliggjort i juli. Deltagelse forudsætter online registrering.

 

Læs mere her:

Konference hjemmeside»

Generalforsamling 2023

23.03.2023

 Foreningen for brune bier i Danmark afholder ordinær generalforsamling den 25. marts 2023 kl. 13:00 på Vestfyns Hjemstavnsgård, Klaregade 23, Gummerup, 5620 Glamsbjerg.

 

Dagsorden iht. vedtægter:

     1. Valg af dirigent.

     2. Bestyrelsens beretning.

     3. Regnskab.

     4. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant.

     5. Indkomne forslag.

     6. Fastsættelse af kontingent.

     7. Eventuelt.

 

I forbindelse med generalforsamlingen er der adgang for interesserede til det fine egnsmuseum, som drives af de frivillige ildsjæle, bl.a. Ebba og Ejvin. De to velkendte biavlere har bigård og en fin udstilling på stedet.

Generalforsamlingen afholdes i svinestalden, der er ombygget til „kaffestue” med et velfungerende og moderne køkken. Se mere om stedet her»

 

Dagens program:

11:00 – 13:00   Fri adgang til udstillingerne.

13:00 – 14:30   Generalforsamling.

14:30 – 16:00   Bisnak med Ebba og Ejvin og besøg i udstillingerne.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Referat af ordinær generalforsamling i Foreningen for brune bier i Danmark, lørdag den 26. marts 2022 kl. 13:00 på Det Grønne Museum

23.03.2023

 På dagsorden var:

     1. Valg af dirigent.

     2. Bestyrelsens beretning.

     3. Regnskab.

     4. Valg af bestyrelse og revisor.

     5. Fastsættelse af kontingent.

     6. Eventuelt.

 

Ad. 1. Valg af dirigent

Formanden, Torben Nielsen, bød velkommen, og Niels Anton Nielsen blev valgt som dirigent uden modkandidat.

Niels Anton Nielsen konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Ad. 2. Bestyrelsens beretning

Formanden, Torben Nielsen, forelagde bestyrelsens mundtlige beretning, som blev diskuteret. Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen. Under forelæggelsen fremkom tillige nogle betragtninger, som blev debatteret.

 

Ad. 3. Regnskab

Kassereren, Thomas Lind Madsen, fremlagde det reviderede regnskab, som for regnskabsåret 2021 viser et resultat på kr. 2.887,75 i overskud og en balance på kr. 9.407,10. Regnskabet blev godkendt.

Der blev fremsat forslag om at søge midler fra eks. Nordea.

 

Ad. 4. Valg af bestyrelse og revisor

     a. Troels Ravn Demant blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     b. Thomas Lind Madsen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     c. Hans-Jørgen Jensen-Wettlaufer blev genvalgt som revisor for 1 år.

     d. Marcus Kruse blev valg som suppleant for 1 år.

     e. Inge Lise Balken blev valg som suppleant for 1 år.

 

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent for 2022. Forslaget blev vedtaget.

 

Ad. 6. Eventuelt

Katrine Klinken (Honning butikken i København) har rettet henvendelse til foreningen, da hun er interesseret i forhandle honning fra brune bier. Det står enhver frit for at tage kontakt.

Der blev fremsat forslag om, at næste generalforsamling afholdes på eller ved Gram Slot.

 

Torben Nielsen rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

 
 

Dirigent                                                    Referent, p.b.v.

Niels Anton Nielsen                                    Thomas Lind Madsen

Verdens bi-dag 2022

20.05.2022

 FN har udnævnt den 20. maj — dåbsdagen for Anton Janša (1734–1773) — til „World Bee Day”. Anton, som er nærmest ukendt i Norden, var en østrig-ungarnsk maler og biavler. Efter opfordring fra Slovenien, vedtog FN's Generalforsamling i New York en resolution i december 2017, som erklærer „World Bee Day”.

 

Idet Anton levede i 1700-tallet — længe før Karl Kehrle (1898-1996), også kaldet broder Adam — og var østrig-ungarer (tid og sted), blødte hans hjerte ikke overraskende for carnica-bier. I Danmark har Miljøstyrelsen siden 2017 klassificeret carnica-bien (Apis mellifera carnica) som en invasiv art. Uanset, så er carnica-bien en renracet europæisk honningbi, som i dag er truet, nøjagtig ligesom vor hjemlige brune bi (Apis mellifera mellifera).

 

Politikerne forventer, at biavlere og (såkaldte) eksperter fremadrettet vil bruge dagen til at fremhæve vigtigheden af bevarelsen af bier og deres betydning for menneskeheden. Endvidere opfordre politikerne i denne forbindelse til vedtagelse af specifikke bevaringsforanstaltninger. — Politikernes initiativ er sikkert velment, og der er med garanti områder i verden, hvor naturen har vanskeligere vilkår end i Danmark. Men det er nu nok de fleste bekendt, at de hjemlige biavlere, hvis hjerter bløder for de renracede honningbier, fremhæver bierne og deres deres mange nuancer hver eneste gang der byder sig en lelighed, og ikke kun én dag i året. I BBD venter vi således i spænding på, at Stat, regioner og kommuner vågner op til dåd.

 

Læs mere her:

Nordisk Genressourcecenter (NordGen)»

Forenede Nationer (FN)»

Generalforsamling 2022

18.02.2022

 Foreningen for brune bier i Danmark afholder ordinær generalforsamling den 26. marts 2022 kl. 13:00 på Det Grønne Museum, Randersvej 4, 8963 Auning.

 

Dagsorden iht. vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Valg af bestyrelse og revisor.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen arrangeres der en rundvisning i museets bigård og den lille udstilling af biavlsgenstande, som museet ejer. Et lokalt biavlerlaug passer bierne i de gamle stader, som man har gjort siden 1850'erne.

 

Dagens program:

11:00 – 13:00   Adgang til restaurant Den Gamle Stald.

13:00 – 14:30   Generalforsamling i museets madpakkerum.

14:30 – 16:00   Rundvisning med Niels Anton Nielsen, formand for bilauget.
                        Herefter fri adgang til det øvrige museum.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Rokade i bestyrelsen

09.12.2021

 Iht. § 4, 2. pkt., i vedtægterne for Foreningen for brune bier i Danmark (BBD) konstituerer bestyrelsen sig selv. Knud Stroustrup Graaskov har af personlige årsager valgt at trække sig fra bestyrelsen, og Eigil Pedersen indtræder i hans sted. Bestyrelsen er herefter som følger:

     Torben Nielsen, formand

     Troels Ravn Demant, næstformand

     Thomas Lind Madsen, kasserer

     Klaus Richter Hansen, bestyrelsesmedlem

     Eigil Pedersen, bestyrelsesmedlem

     Inge Lise Balken, suppleant

Foreningens nye bestyrelse

04.07.2021
Den nye bestyrelse i Foreningen for brune bier i Danmark
 

 Den nye bestyrelse fotograferet ifm. den årlige generalforsamling, dog uden Klaus Richter Hansen. Til gengæld er nyvalgte suppleant Eigil Pedersen med på billedet. Fra venstre ses: Eigil Pedersen, Knud Stroustrup Graaskov, Troels Ravn Demant, Torben Nielsen og Thomas Lind Madsen.

Referat af ordinær generalforsamling i Foreningen for brune bier i Danmark, lørdag den 29. maj 2021 kl. 13:00 på Skovsgaard Gods

21.06.2021

 På dagsorden var:

     1. Valg af dirigent.

     2. Bestyrelsens beretning.

     3. Regnskab.

     4. Valg af bestyrelse og revisor.

     5. Fastsættelse af kontingent.

     6. Eventuelt.

 

Ad. 1. Valg af dirigent

Formanden, Torben Nielsen, bød velkommen, og Knud Graaskov blev valgt som dirigent uden modkandidat.

Knud Graaskov konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Ad. 2. Bestyrelsens beretning

Formanden, Torben Nielsen, forelagde bestyrelsens mundtlige beretning, som blev diskuteret. Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen. Under forelæggelsen fremkom tillige nogle betragtninger, som blev debatteret. — Se her»

 

Ad. 3. Regnskab

Kassereren, Thomas Lind Madsen, fremlagde det reviderede regnskab, som for regnskabsåret 2020 viser et resultat på kr. 1.050,50 i underskud og en balance på kr. 6.519,35. Regnskabet blev godkendt.

Der blev fremsat forslag om at afvikle MobilePay, for derved at forenkle administrationen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 4. Valg af bestyrelse og revisor

     a. Inge Lise Balken ønskede ikke genvalg som bestyrelsesmedlem.

     b. Torben Nielsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     c.  Knud Stroustrup Graaskov blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     d. Hans-Jørgen Jensen-Wettlaufer blev genvalgt som revisor for 1 år.

     e. Hans-Jørgen Kruse Rasmussen ønskede ikke genvalg som suppleant.

     f. Inge Lise Balken blev valg som suppleant for 1 år.

     g. Eigil Pedersen blev valg som suppleant for 1 år.

 

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent for 2021. Forslaget blev vedtaget.

 

Ad. 6. Eventuelt

Ingen væsentlig debat.

 

Torben Nielsen rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

 
 

Dirigent                                                    Referent, p.b.v.

Knud Stroustrup Graaskov                          Thomas Lind Madsen

Generalforsamling 2021

29.04.2021

 Foreningen for brune bier i Danmark afholder ordinær generalforsamling den 29. maj 2021 kl. 13:00 på Skovsgaard Gods, Kågårdsvej 10, 5900 Rudkøbing.

 

Dagsorden iht. vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Valg af bestyrelse og revisor.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Eventuelt.

Skovsgaard Gods har været drevet økologisk siden 1989 og er ejet af Danmarks Naturfond. På stedet findes udstillinger om drift af gods og landbrug, samt café og gårdbutik. Der arbejdes i øjeblikket på at skifte til brune bier i Skovsgaards bigård. Se mere på: www.skovsgaard.dn.dk.

Efter generalforsamlingen giver forvalter Kristian Graunbæk en rundvisning på godset.

Dagens program:

10:00 – 17:00   Åbningstid for udstillinger og café.

                        Entré: kr. 60,- (medlemmer af DN har fri adgang).

13:00 – 14:30   Generalforsamling i BBD (fri entré).

14:30 – 16:00   Rundvisning på Skovsgaard.

Tilmelding er ikke nødvendig, men ønsker man at spise frokost i cafeen (se menu på hjemmesiden) ønskes tilmelding på tlf. 42752750 eller på tn@cc.au.dk.

Ny film om brune bier på Læsø

16.04.2020

 Læsø Biavlerforening har produceret en meget smuk film om den nordvesteuropæiske brune bi på Læsø. Der er tale om en meget flot og informativ film, som viser årets gang og vilkårene for de brune bier på Læsø. I filmen fortælles også om det store arbejde med at bevare den brune bi, som er den oprindeligt hjemmehørende honningbi i Danmark, men som i dag er et sjældent insekt. Filmen varer knap 17 minutter og Carl-Johan Junge lægger stemme til.

 

Citat: „Den brune bi er truet, og det er mange af Europas andre biracer i øvrigt også. I mange år har Europas biavlere fokuseret på at lave meget produktive bier, som er velegnede til at fungere på de dyrkede marker og det ændrede landskab, præget af mennesker. Det er sket ved at krydse de oprindelige biracer og udvælge de mest produktive bier. Det er både forståeligt og naturligt.

 

Desværre har det også betydet, at der ikke længere er fristeder for de oprindelige biracer i de områder, hvor de lokale biracer er hjemmehørende. Det er til gengæld en stor fejl. Også fremtidens biavl har brug for de specifikke egenskaber, som de oprindelige biracer er udstyret med. Derfor er det vigtigt, at man finder områder, hvor de oprindelige biracer kan bevares, så man fortsat har mulighed for at udnytte det genmateriale, som er udviklet igennem årtusinder og som gør de oprindelige biracer unikke. Ellers går disse avlsmuligheder tabt.

 

Den brune bi hører til her hos os i Danmark. Men kun på Læsø findes en lille, levedygtig bestand. Desværre er også denne bestand truet af opblanding med andre biracer.”

 

Den fredelige brune bi

Blandt biavlere støder man jævnlig på den påstand, at brune bier skulle være nogle særlig stikkelystne bæster. Filmen viser dog med al tydelighed, at brune bier er omgængelige og afskriver dermed fortællingen om den stikkelystne brune bi som en ammestuehistorie.

 

Det er en almindelig kendt sag, at hybridisering kan give overordentlig uønskede resultater. Eksempelvis kan man i „Haandbog i Biavl”, udgivet af Danmarks Biavlerforening (1945), læse: „Det fremhæves ofte, at Bastarder mellem brun og gul eller brun og Kaukaser skal give overordentlig gode Bier, der dog ofte bliver mere temperamentsfulde end Forældrene. Der er dog den Fare ved Krydsninger, at man ikke er Herre over de gode Egenskabers Nedarvning, naar Krydsningerne paa egen Haand krydser sig videre. Anden Generation Krydsninger er ofte frygtelig hidsige og tillige daarlige Honningsamlere.” — Altså, hvis temperament anses for en slet karakter, så er selv vellykkede krydsninger ofte værre end udgangspunktet.

 

Faktum er, at invasive arter såsom carnica og ligustica i løbet af de forgangne 150 år nærmest har udryddet den hjemmehørende brune honningbi, og selv de allerældste nulevende biavlere kan ikke have haft bier i mere end 90 år. Det er derfor overvejende sandsynligt, at de bier, som hvermand taler om, har været hidsige krydsninger og ikke brune bier.

 

Skildring af online-generalforsamling 2020

09.04.2020

 Til medlemmerne i BBD

 

Forsøget med vores online-generalforsamling gik efter omstændighederne godt. Reaktionerne har været begrænsede. Der var et enkelt spørgsmål om, hvordan vi ville have organiseret en afstemning, hvis nogen havde ønsket at stille op til bestyrelsen?

 

Rune fra DBF har også vist interesse for online-modellen, hvis andre er interesseret i at bruge den. Efter hans opfattelse burde det evt. skrives ind i foreningens vedtægter.

 

Beretning og regnskab må betragtes som godkendt. — Et enkelt „thumbs up” blev afgivet. Der var genvalg til Troels, Inge-Lise, Thomas og vores revisor Hans-Jørgen. — Af gode grunde uden akklamation.

 

Med ønsket om en god påske!

 

Venlig hilsen
Torben Nielsen

 

Beretning — Se her»

Regnskab — Se her»

Aflysning af ordinær generalforsamling 2020

13.03.2020

 Til alle medlemmer

 

Den annoncerede generalforsamling på Naturhistorisk Museum den 28. marts er aflyst. Museet er lukket resten af måneden på grund af smitterisiko.

 

Vi kunne udskyde generalforsamlingen på ubestemt tid, men har valgt, som forsøg at afholde den online via mail.

 

Bestyrelsen udarbejder som tidligere år en beretning og et regnskab, der tilsendes alle medlemmer. Efterfølgende kan der så via mail stilles spørgsmål og kommenteres. Det videre forløb med valg og godkendelse følger så vidt mulig intentionerne i vedtægterne.

 

Håber på jeres forståelse!

 

Med venlig hilsen
Pbv. Torben Nielsen

Generalforsamling 2020

21.01.2020

 Foreningen for brune bier i Danmark afholder ordinær generalforsamling den 28. marts 2020 kl. 13:00 på Naturhistorisk Museum i Aarhus, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C.

Dagsorden iht. vedtægter:

     1. Valg af dirigent.

     2. Bestyrelsens beretning.

     3. Regnskab.

     4. Valg af bestyrelse og revisor.

     5. Fastsættelse af kontingent.

     6. Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen holder Claus Rasmussen et indlæg: Den brune bi på plakaten, vild eller tam? Claus Rasmussen er én af de to forskere, der står bag plakaten VILDE BIER I DANMARK, hvorpå den brune bi også har fundet plads. Indlægget begynder kl. 14:30. — Alle er meget velkomne.

Adgang til lokalet ad Ole Worms Allé 140 (til venstre for museets hovedindgang).

 

— På dagen er der fri adgang til museet for foreningens medlemmer.

Rokade i bestyrelsen

25.08.2019

 Iht. § 4 i vedtægterne for Foreningen for brune bier i Danmark (BBD) udpeges det ene bestyrelsesmedlem af Læsø Biavlerforening (LBF). Ved årets generalforsamling i LBF blev Klaus Richter Hansen udpeget til LBF’s nye repræsentant i BBD. Således udtræder Carl-Johan Junge af BBD’s bestyrelse og Klaus Richter Hansen indtræder i hans sted. Bestyrelsen er herefter som følger:

     Torben Nielsen, formand

     Troels Demant, næstformand

     Thomas Lind Madsen, kasserer

     Inge Lise Balken, bestyrelsesmedlem

     Klaus Richter Hansen, bestyrelsesmedlem

     Hans-Jørgen Kruse Rasmussen, suppleant

NordGen lancerer plan for at redde den truede nordiske bi

21.05.2019

 NordGen lancerer nu en revideret plan for at redde den truede nordiske bi. Den reviderede plan, Second Plan of Action for the Conservation of the Nordic Brown Bee, er udarbejdet af Brown Bee Network og oplister 18 anbefalinger.

 

Den brune eller nordiske bi (Apis mellifera mellifera) er den hjemmehørende variant af honningbien, der i tusinder af år har tilpasset sig de lokale forhold, der er i Norden. Men i løbet af det 20. århundrede blev andre racer importeret, heriblandt den jugoslaviske honningbi (Apis mellifera carnica) og den italienske honningbi (Apis mellifera ligustica), der begge er klassificeret som invasive arter.

 

Nordisk Genressourcecenter (NordGen) er de nordiske landes genbank og videncenter for genetiske ressourcer. NordGen er en organisation under Nordisk Ministerråd og arbejder med missionen om at bevare og facilitere bæredygtig brug af genetiske ressourcer knyttet til fødevarer, landbrug og skovbrug.
Læs mere her»

Referat af ordinær generalforsamling i Foreningen for brune bier i Danmark, lørdag den 16. marts 2019 kl. 13:00 på Moesgaard Museum i Højbjerg

24.03.2019

 På dagsorden var:

     1. Valg af dirigent.

     2. Bestyrelsens beretning.

     3. Regnskab.

     4. Valg af bestyrelse og revisor.

     5. Fastsættelse af kontingent.

     6. Eventuelt.

 

Ad. 1. Valg af dirigent

Formanden, Torben Nielsen, bød velkommen, og Knud Graaskov blev valgt som dirigent uden modkandidat.

Knud Graaskov konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Ad. 2. Bestyrelsens beretning

Formanden, Torben Nielsen, forelagde bestyrelsens mundtlige beretning, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen. — Se her»

 

Ad. 3. Regnskab

Kassereren, Thomas Lind Madsen, fremlagde regnskabet, som for regnskabsåret 2018 viste indtægter på kr. 2.816,50 og udgifter på kr. 1.141,25. Siden foreningens stiftelse i august 2016 har der været indtægter på kr. 8.512,00 og udgifter på kr. 4.885,19. Balancen pr. d.d. er kr. 3.626,81. Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4. Valg af bestyrelse og revisor

     a. Torben Nielsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     b. Troels Demant blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     c. Hans-Jørgen Jensen-Wettlaufer blev genvalgt som revisor for 1 år.

     d. Hans-Jørgen Kruse Rasmussen blev genvalgt som suppleant for 1 år.

 

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent for 2019. Forslaget blev vedtaget.

 

Ad. 6. Eventuelt

Ingen væsentlig debat.

 

Torben Nielsen rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

 
 

Dirigent                                    Referent, p.b.v.

Knud Graaskov                          Thomas Lind Madsen

Generalforsamling 2019

16.02.2019

 Foreningen for brune bier i Danmark afholder ordinær generalforsamling den 16. marts 2019 kl. 13:00 på Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg.

Dagsorden iht. vedtægter:

     1. Valg af dirigent.

     2. Bestyrelsens beretning.

     3. Regnskab.

     4. Valg af bestyrelse og revisor.

     5. Fastsættelse af kontingent.

     6. Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen holder Ole Hertz et foredrag om sine erfaringer med brune bier i Danmark og på Grøndland. Foredraget begynder kl. 14:30. — Alle er meget velkomne.

Adgang til konferencerummet findes på nordsiden af museet (Trappe 1). Deltagere kan på dagen købe biletter til museet til gruppepris.

Rokade i bestyrelsen

05.01.2019

 Bestyrelsen har valgt at konstituere sig på ny. Der er tale om en mindre rokade, hvor Inge Lise Balken, Thomas Lind Madsen og Troels Demant skifter poster. Bestyrelsen er herefter som følger:

     Torben Nielsen, formand

     Troels Demant, næstformand

     Thomas Lind Madsen, kasserer

     Inge Lise Balken, bestyrelsesmedlem

     Carl-Johan Junge, bestyrelsesmedlem

     Hans-Jørgen Kruse Rasmussen, suppleant

Referat af ordinær generalforsamling i Foreningen for brune bier i Danmark, søndag den 4. marts 2018 kl. 15:45 i HUSET Middelfart

14.03.2018

 På dagsorden var:

     1. Valg af dirigent.

     2. Bestyrelsens beretning.

     3. Regnskab.

     4. Valg af bestyrelse og revisor.

     5. Fastsættelse af kontingent.

     6. Eventuelt.

 

Ad. 1. Valg af dirigent

Formanden, Torben Nielsen, bød velkommen, og konsulent i Danmarks Biavlerforening Ole Kilpinen blev valgt som dirigent uden modkandidat.

Ole Kilpinen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Ad. 2. Bestyrelsens beretning

Formanden, Torben Nielsen, forelagde bestyrelsens mundtlige beretning, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen. — Se her»

 

Ad. 3. Regnskab

Kasseren, Inge Lise Balken, fremlagde regnskabet, som viste indtægter på kr. 4.100,00 og udgifter på kr. 1.756,94. Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4. Valg af bestyrelse og revisor

     a. Thomas Lind Madsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     b. Inge Lise Balken blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     c. Carl-Johan Junge blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     d. Hans-Jørgen Kruse Rasmussen blev genvalgt som suppleant for 1 år.

     e. Hans-Jørgen Jensen-Wettlaufer blev genvalgt som revisor for 1 år.

 

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes således, at:

     a. medlemskab for enkeltpersoner koster kr. 100,-

     b. medlemskab for foreninger o.lign. koster kr. 500,-

 

Ad. 6. Eventuelt

Ingen væsentlig debat.

 

Torben Nielsen rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

 
 

Dirigent                                    Referent, p.b.v.

Ole Kilpinen                              Thomas Lind Madsen

Generalforsamling 2018

04.02.2018

 Foreningen for brune bier i Danmark afholder ordinær generalforsamling den 4. marts 2018 kl. 16:00 i HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart. Generalforsamlingen holdes i forlængelse af Dansk Biavlskonference.

 

Dagsorden iht. vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Valg af bestyrelse og revisor.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Eventuelt.

BBD optaget som medlem i SICAMM

23.08.2017

 Foreningen for brune bier i Danmark (BBD) er nu optaget som medlem i Societas Internationalis pro Conservation Apis melliferae melliferae (SICAMM).

SICAMM’s arbejde afhænger af medlemmernes indsats og initiativer og af medlemmernes individuelle kompetencer. SICAMM opfordrer regeringer samt videnskabelige og miljømæssige finansieringsorganer til at støtte bestræbelser på at identificere og bevare lokale varianter af den nordeuropæiske honningbi. SICAMM anerkender og understreger nationernes juridiske forpligtelse til, inden for den brune bis naturlige område, at bevare eller etablere beskyttede områder til deres oprindelige honningbi i overensstemmelse med den internationalt respekterede Konvention om biologisk diversitet (1992). SICAMM mener, at der er en presserende opgave i bevarelsen af den generelle af biodiversitet, men navnlig i bevarelsen af en uvurderlig genetisk ressource, der er uundværlig i produktionen af fødevarer til nuværende og kommende generationer.

SICAMM blev stiftet i 1995 ved Flekkefjord i Norge af biavlere og videnskabsfolk fra Østrig, Danmark, Tyskland, Norge, Polen, Sverige, Schweiz og Storbritannien, som en international sammenslutning til beskyttelsen af den europæiske brune bi, Apis mellifera mellifera.

Sommernyt fra Endelave

16.07.2017

 I sidste weekend var vi over for at slynge honning og sætte dronninger til parring. Vi har haft lidt hjælp fra et par dronningeavlere, som har håndteret nogen tavlestykker til omlarvning, fra Carl-Johan og Bjørn på Læsø. Resultatet var, at vi havde 71 parringskassetter med til Endelave. Med krydsede finger og rigeligt med solskind håber vi om 3-4 uger at vi skal over for at lave småfamilier. Jeg tør ikke spå om, hvorvidt der bliver noget til overs til salg. Dronninger eller småfamilier.

Vi skal have sorteret lidt i vores bier, så vi ender med 15-20 familier på Endelave. Det er det, vi kan nå at passe på en lørdagstur, når det skal passe med færgetider. Resten af vores brune bier kommer med til fastlandet.

Jeg har i år sagt ja til at have 15 brune dronninger fra Norge til test i 2018. Derfor skal jeg snart i gang med at lave fejesværme, så jeg har noget at sætte dem til. Jeg håber på at inddrage et antal Læsø/Endelave dronninger i testen.

Kort om årets gang indtil videre:
Sidst i maj troede vi, at træerne voksede ind himlen. Pludselig var der ikke mere plads i staderne, det hele var fyldt med honning. Efterfølgende kom vi ned på jorden igen. Både Hans Jørgen og jeg har været i højden efter et par sværme.

Vi har fået delt familierne efter Læsø modellen omkring månedsskiftet maj-juni, siden er der ikke gået sværme, og siden har vejret været til noget andet end biavl med store udbytter. Meget af den honning, som sad i tavlerne sidst i maj har bierne selv skullet bruge. På slyngedagen havde vi derfor god tid i Lægeurtehaven, som vi holdt med publikum den 8. juli.

Fødevareminister Esben Lunde Larsen besøger de brune bier på Læsø

13.05.2017

 Under overskriften: Honning, hummer og sydesalt skrev Kirsten Østergaard i Læsø Posten (abon. avis):

Bjørn Johansen (venstre), Carl-Johan Junge (midt) og Esben Lunde Larsen.

HVIS DE brune bier var blevet spurgt, havde de helt sikkert valgt en varmere dag eller et senere tidspunkt på dagen til at få besøg af miljø- og fødevare-ministeriet Esben Lunde Larsen (V). Det forklarede biavler Bjørn Johansen, da Læsø Biavlerforening i weekenden fik ministerbesøg fra morgenstunden. Til gengæld kom Esben Lunde Larsen til at smage sødmen fra den honning, bierne leverer. Biavlerforeningens formand Carl-Johan Junge bød nemlig på picnic i Skovhuset, hvor ministeren også fik i et detaljeret indblik i biernes livscyklus og den brune biavl på Læsø, der primært er baseret på lyng.

Guldnåle til Læsø-biens utrættelige forkæmpere

22.04.2017
Bjørn Johansen og Carl-Johan Junge (i baggrund).

 Ved den årlige generalforsamling i Danmarks Biavlerforening, afholdt på Dalum Landbrugsskole den 22. april 2017, blev der uddelt hele to guldnåle, nemlig til Carl-Johan Junge og Bjørn Johansen. De får Danmarks Biavlerforenings højeste udmærkelse for deres store og betydende indsats for bevaringsarbejdet med den brune bi på Læsø.

„Både Bjørn Johansen og Carl-Johan Junge fortjener al mulig anerkendelse og støtte til deres uegennyttige arbejde. Det har ofte været svært for Danmarks Biavlerforening at yde ret megen konkret støtte til arbejdet med at bevare den brune bi. Det er derfor en stor fornøjelse for Danmarks Biavlerforenings bestyrelse at kunne tildele Bjørn Johansen og Carl-Johan Junge foreningens guldnål som tak for deres mangeårige og uegennyttige arbejde. Tillykke med guldnålen”, udtalte formand Knud Graaskov.

 

Kilde: biavl.dk